Να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι φορείς του δημοσίου σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των έργων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εγκύκλιό του.

Το υπουργείο ζητάει από τους φορείς να καταθέσουν αναλυτικά τα στοιχεία για τον προγραμμματισμό τους μέχρι το 2024, έως τις ‪31 Αυγούστου 2020‬ και σημειώνει: «οι προβλέψεις/προτάσεις, θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης και απευθύνεται στους φορείς (περιφέρειες, δήμοι διαχειριστικές αρχές κ.ο.κ.), «το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας».

Με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή των στοιχείων. Βασική προτεραιότητα, όπως σημειώνεται, αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ κλπ). Για το λόγο αυτό κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2021-2024 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.

Διευκρινίζεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2020-2024 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους, με τη συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό.

Για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ/ΜΠ και ΣΑΝΑ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών ή τις διευθύνσεις που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Οι ειδικές υπηρεσίες ΔΔαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί οι στόχοι για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της περιόδου 2014-2020, η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς καλούνται:

– Για το έτος 2020 να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηριωμένα, έως το τέλος του έτους.

– Για τα επόμενα έτη 2021-2024, με βάση τα όρια δαπανών ανά Φορέα, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ που αφορούν στην ΠΠ 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν  να μεταβάλουν το εκτιμώμενο όριο δαπανών προϋπολογισμού για τα έτη 2020-2024. Οι προβλέψεις/προτάσεις, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Πηγή: sofokleousin.gr