Την Τρίτη εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο μετατρέπεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στην Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων”.

Όπως αναφέρεται στην “Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης” του νομοσχεδίου, στην παρούσα οικονομική πραγματικότητα κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διεύρυνση της εμβέλειας του Εθνικού Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων με τη μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί αμιγώς πλέον σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Επιπλέον, η εμπειρία της λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Π. καταδεικνύει ότι είναι αναγκαίες ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και επέκτασης σε νέα προϊόντα (π.χ. εγγυήσεις, χρηματοδότηση) στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Εξάλλου, προκειμένου να μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Π. στο οικοσύστημα εξαγωγών της χώρας προς όφελος των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, χρειάζεται να ανασχεδιαστεί η οργανωτική δομή του και το συνεπεία αυτής κανονιστικό πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργεί, μέσω της τροποποίησης της νομικής μορφής του Ο.Α.Ε.Π. και της δυνατότητας ίδρυσης θυγατρικών, έτσι ώστε να αποκτήσει τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υλοποιείται η μετεξέλιξη του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που θα προέλθει από την αλλαγή της νομικής του μορφής με ταυτόχρονη διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του.

Επιδίωξη της Πολιτείας είναι ο φορέας να μετασχηματισθεί σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο, ευρωπαϊκό οργανισμό που θα υποστηρίζει τις πολύπλευρες ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και θα αποτελέσει ουσιαστικό επιταχυντή στην προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών και κατ’ επέκταση στην εξωστρέφεια της εθνικής οικονομίας που αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη στην κατεύθυνση για την ανάταξη του παραγωγικού δυναμικού και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ο εξαγωγικός τομέας της χώρας αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία συνδυάζεται ενίοτε από έλλειψη πληροφόρησης και τεχνογνωσίας, με συνέπεια τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η αντιμετώπιση των εγγενών αυτών αδυναμιών επιδιώκεται να συμβάλλει στη σταθερά θετική πορεία των εξαγωγών, επιτυγχάνοντας μία σημαντική αύξηση της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ.

Σκοπός είναι ο φορέας να μπορεί να προσφέρει νέα προϊόντα και χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, προς τις εξαγωγικές, ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλει στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, λειτουργώντας ως ένα one-stop shop για τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές. Προσθέτως, βασικός στόχος είναι η επέκταση της δραστηριότητάς του σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία και συνδέονται με την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση. Παράλληλα, ο φορέας προβλέπεται ότι θα μετέχει ενεργά και θα εκπροσωπεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που αφορούν στις εξαγωγικές πιστώσεις και θα συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμφωνίες με ομολόγους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και θεσμικές οντότητες (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EBRD, MIGA) για την προώθηση των σκοπών του.

Οι νέες μορφές δράσης και τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες θα είναι εναρμονισμένα με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία του.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κρίθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί καταλλήλως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τη μετατροπή του φορέα σε ανώνυμη εταιρεία, με στόχο μία σύγχρονη και αποτελεσματική νομική μορφή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός οργανωμένου ρυθμιστικού πλαισίου και στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύρυνση του σκοπού και του αντικειμένου δραστηριότητάς του, την επωνυμία, την εποπτεία, την εταιρική διακυβέρνηση και τους κανονισμούς λειτουργίας, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές ομολόγων οργανισμών.

Παράλληλα, η επιδιωκόμενη διεύρυνση του σκοπού και του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της νέας εταιρείας θα εκπληρώνεται μέσω θυγατρικών εταιρειών και εν γένει νομικών προσώπων που η Εταιρεία θα δύναται να ιδρύει ή στα οποία θα δύναται να συμμετέχει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr