Τροπολογία, που φέρνει τα πάνω–κάτω, κατέθεσε η κυβέρνηση το απόγευμα της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 2021, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών, λίγο πριν την ψήφισή του στην Ολομέλεια.

Το αρ.2 της αριθμ. 770/11/26.2.2021 Τροπολογίας, επέφερε κομβικές αλλαγές στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, οι οποίες μάλιστα έχουν εφαρμογή στον τρέχοντα Κύκλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά και αποφάσεις μετάταξης / απόσπασης δημοτικών υπαλλήλων που έχουν ήδη εκδοθεί και δηλαδή πρακτικά οδηγεί στο να γυρίσουν πίσω Υπάλληλοι που ενδεχομένως έχουν ήδη μετακομίσει σε άλλες πόλεις με τις οικογένειές τους, προκαταβάλει ενοίκια, προβεί σε σειρά εξόδων, αλλάξει σχολεία στα παιδιά τους, κ.ο.κ.

Στο εν λόγω άρθρο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται το εξής:

« (…) 3. Αποκλειστικά για τον Κύκλο Κινητικότητας έτους 2020 για τους Δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το προβλεπόμενο στην παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80 % (σήμερα ισχύει 65 %). Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση σύγκρισης Υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ.1 του παρόντος.

4. Η παρ.3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ.1, εφαρμόζονται και για όσες Αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου Κύκλου.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση Υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε Δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου Βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016 στις Υπηρεσίες Υποδοχής των Υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η Απόφαση μετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. ΄

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι Αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους».

Δηλαδή εάν δεν στείλει Βεβαίωση ο Δήμος προέλευσης μέσα σε 3 μέρες από όταν ο Νόμος πάρει ΦΕΚ, ανακαλούνται μέχρι και οι ήδη εκδοθείσες Αποφάσεις.

Ουσιαστικά με αυτήν την παρέμβαση, η κυβέρνηση ικανοποιεί εμμέσως πλην σαφώς το αίτημα της ΚΕΔΕ για σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, προκειμένου να μην αποψιλώνονται τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι Δήμοι που προβλέπονται στη διάταξη από έμπειρο κι απαραίτητο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλους φορείς της δημόσιας Διοίκησης.

Πηγή: sofokleousin.gr