Εντυπωσιακή  βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επέτυχε στη χρήση 2020 η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Byte Computer, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 31,669 εκ. ευρώ έναντι 29,716 εκ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 6,050 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη ΕBITDA αυξήθηκαν κατά 74,3% και ανήλθαν σε 3,456 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,915 εκ. ευρώ από 0,667 εκ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,662 εκ. ευρώ έναντι 0,599 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου στο επίπεδο των 9,340 εκ. ευρώ από 5,194 εκ. ευρώ την 31/12/2019. Ο δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων.

Η Βyte συνέβαλε πέρυσι στην υλοποίηση σημαντικών έργων ψηφιακής οργάνωσης των δημοσίων δομών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Μεταξύ άλλων είχε κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας

Πηγή: sofokleousin.gr