Στα 324,9 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου Trastor ΑΕΕΑΠ, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα, η Trastor μέσα στο 2021, υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι, logistics και οικόπεδο) ενώ προχώρησε στην πώληση 10 ακινήτων (7 πρατηρίων υγρών καυσίμων και 3 καταστημάτων και γραφειακών χώρων).

Έτσι, την 31.12.2021, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της περιλάμβανε 56 ακίνητα με αξία αποτίμησης 304,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, εντός του 2021, η εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 3 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021 και μία εκ των θυγατρικών της επένδυσε σε οικόπεδο με αξία αποτίμησης 1 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021, για την ανέγερση επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών.

Ως εκ τούτου, την 31.12.2021, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του ομίλου (εταιρείας και θυγατρικών της) ανερχόταν στα 324,9 εκατ. ευρώ, έναντι 301,6 εκατ. ευρώ των 65 ακινήτων, κατά την 31.12.2020.

Σημειώνεται ότι από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 31.12.2021, προέκυψαν κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr