Μια “πύρρεια νίκη” επέτυχε φέτος η Τρ. Πειραιώς, πληρώνοντας βαρύ “φόρο αίματος” για να μειώσει δραστικά τα κόκκινα δάνεια: Κατόρθωσε να  κατεβάσει τον δείκτη NPEs από 46% σε 16%, εγγράφοντας όμως τεράστιες ζημίες, που την οδήγησαν σε αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα -3 δισ. στο 9μηνο!

Οι μεγάλες ζημίες από τις τιτλοποιήσεις και την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων υπεραντιστάθμισαν τα θετικά αποτελέσματα που επέτυχε η τράπεζα σε όλους τους τομείς εργασιών και τη γενικότερη βελτίωση της αποδοτικότητας της.

Τα προ φόρων κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν σε 489 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, έναντι €285 εκατ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020

Τα προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν σε €837 εκατ.

Αρνητικό ήταν το προ φόρων οικονομικό αποτέλεσμα του γ’ τριμήνου, κατά το οποίο η τράπεζα εμφάνισε ζημία 603 εκατ. Το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ήταν θετικό, με κέρδη 131 εκατ. ευρώ

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του 9μήνου συνοψίζονται ως εξής:

Εκταμιεύσεις νέων δανείων 4,6 δισ. ευρώ. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου €800 εκατ. και προς επιχειρήσεις σε περίπου €3.800 εκατ.

• Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €3,4 δισ.

• Περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων στα 52,2 δισ. ευρώ (+ 5,2% από τα τέλη του 2020)

• Επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €279 εκατ., με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊοντα και τις υπηρεσίες. Το 3ο τρίμηνο 2021, το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς

• Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα €837 εκατ.

• Μείωση λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2% στα €672 εκατ.

• Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο 2020

• Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 57μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE

• Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €489 εκατ., έναντι €285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020

• Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€3,0 δισ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο

• Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (proforma δείκτης για τις συναλλαγές Sunrise 2 και Θαλής)

Εξέλιξη υλοποίησης του σχεδίου Sunrise

• Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό

• Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (€16,4 δισ. από €18,9 δισ.), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών

• Η περαιτέρω απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%

• Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ +1,66%

• Περίπου 400 εκατ. ευρώ κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων.

Χρήστος Μεγάλου: Θετικές προοπτικές

“Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία”, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος. “Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα.

Το 9μηνο 2021 συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ., σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021.

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €3,4 δισ. Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε €16 δισ., βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες. Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ. που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,4 δισ. βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022.

Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ο μετασχηματισμός της τράπεζας επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επίτευξιμοι».

Πηγή: sofokleousin.gr