Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της ΔΕΗ για τη δημόσια προσφορά από 130.000.000 έως 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2018 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

-Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «B&F Α.B.Ε.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για παράβαση των διατάξεων σχετικά με θέματα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας κατά το 2018.

Πηγή: sofokleousin.gr