Με προληπτικούς, αλλά και εκ των υστέρων, ελέγχους από την ΑΑΔΕ και την ΕΡΓΑΝΗ, θα καταβληθεί η ενίσχυση των παγίων δαπανών στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, μέσα από αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν τα δικαιολογητικά για 10 χρόνια.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης, το ποσό θα επιστραφεί και μάλιστα με τόκο, ενώ η λήπτρια επιχείρηση μπαίνει στο στόχαστρο των ελέγχων.

Επίσης, θα ελέγχονται με ιδιαίτερη προσοχή, οι περιπτώσεις επιχειρήσεις που υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και αλλάζουν τα έσοδα και το ποσό της ενίσχυσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 4 Αυγούστου, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και θα πρέπει να φυλάσσονται για μια δεκαετία, για ενδεχόμενο έλεγχο.

Το ποσό της ενίσχυσης, θα συμψηφιστεί αποκλειστικά με φόρους (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ)  και εισφορές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Δεν καλύπτονται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από το β’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς.

Αν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που θα βεβαιωθούν είναι λιγότερες από το ποσό της ενίσχυσης, το υπόλοιπο ποσό διαγράφεται και δεν πρόκειται να καταβληθεί η διαφορά υπό τη μορφή μετρητών στον δικαιούχο.

Έλεγχοι 

Ειδικότερα, η καταβολή της ενίσχυσης, θα γίνεται μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις που θα διενεργούν η ΑΑΔΕ και η ΕΡΓΑΝΗ, για να διαπιστωθεί η νομιμότητα των αιτημάτων, καθώς πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ενισχυόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες εντός του 2021.

Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 και κατά την 1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες εντός του 2021.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Τροποποιητική για το Ε3

Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και πριν τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή του πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου.

Αντίστροφα, σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2020, μετά την πάροδο της προθεσμίας και εφόσον προκύπτει μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, η διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης παγίων δαπανών.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ενδιάμεσο έλεγχο σχετικά με την περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 και μετά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και συνακόλουθα, όσον αφορά τις φορολογικές οφειλές, το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή του πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου. Εάν κατά το χρόνο ελέγχου τροποποίησης έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή μέρος του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο ύψος ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από 1.1.2021.

Πότε επιστρέφεται η ενίσχυση

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της απόφασης ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή προς το Κράτος του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από 1.1.2021, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η ανάκτηση των ποσών πραγματοποιείται με τη βεβαίωση των ποσών προς ανάκτηση ως οφειλές του δικαιούχου προς τις φορολογικές αρχές και τα ποσά εμφανίζονται, με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Πηγή: sofokleousin.gr