Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας το δρόμο για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του φορέα σε τομείς διαδικασιών και υπηρεσιών, ψηφιακού μετασχηματισμού και εποπτικού έργου.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων μέσω ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιτρέπει τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των εξωστρεφών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου.

Ειδικότερα, με τη στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων θα επιτευχθεί η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, μέσω βελτιωμένης λειτουργίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα οδηγήσει και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών, μέσω τυποποίησης καθώς και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει, το σχεδιασμό ενός βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας της Επιτροπής, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής σύγχρονων μοντέλων, προτύπων και μεθόδων τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τη ροή διαδικασιών παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα στο έργο εντάσσονται η διαμόρφωση της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση προτάσεων αναδιοργάνωσης του φορέα, όπως και η ανάλυση προδιαγραφών για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα που θα υποστηρίξουν το νέο, βελτιωμένο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πρόεδρος της Ε.Κ. και μέλος του Management Board της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κυρία Βασιλική Λαζαράκου καθώς και οι Αντιπρόεδροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Νικόλαος Κονταρούδης και κυρία Αναστασία Στάμου δήλωσαν τη μεγάλη ικανοποίηση τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη τονίζοντας την κρισιμότητα του έργου για τη λειτουργία του φορέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τεχνολογικά και επιχειρησιακά εξελιγμένο, σύγχρονο και πιο αποδοτικό περιβάλλον με σημαντικά και πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της αγοράς.

Πηγή: sofokleousin.gr