Ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προμήθειες στον χώρο της Υγείας, θεσπίζεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας», ορίζει ότι το ΝΠΙΔ «θα έχει διευρυμένο αντικείμενο, νέο οργανωτικό σχήμα, σύγχρονα εργαλεία χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και δυνατότητες συνεργασίας με επιστήμονες, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους φορείς».

Σύμφωνα με το υπ. Υγείας με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η θεμελίωση ενός μηχανισμού διαχείρισης του συστήματος προμηθειών στον τομέα της Υγείας στη βάση των εξής προβλέψεων:

– Ίδρυση ενός σύγχρονου φορέα για την παρακολούθηση της ανάλωσης, της κατανάλωσης και της τιμολόγησης όλου του εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας, με έμφαση στην ευελιξία σε ό, τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία, καθώς και στην καινοτομία όσον αφορά τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των κεντρικών προμηθειών Υγείας και με μέριμνα για εμπέδωση των αρχών της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος φορέας θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων (όπως πχ του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) ή άλλων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και προκειμένου να υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας και τους φορείς του για την εκτέλεση των έργων αυτών, ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης.

– Σύνταξη Στρατηγικής των Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών, που διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και εξειδίκευση της ΣΚΠ με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ), στο οποίο ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που την υλοποιούν. Από το ΕΣΚΠ προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας.

– Καθορισμός υποκειμενικού και αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής της ΣΚΠ. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει συγκεκριμένους φορείς για την κάλυψη των αναγκών τους, με την διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.4412/2016 (Α’ 147), σε σχέση με την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών. Παράλληλα, υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε σχέση με τις προμήθειες υπηρεσιών και αγαθών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων (όπως λχ του ΕΣΠΑ και του ΤΑΑ), τις οποίες καλείται να διενεργήσει ως φορέας υλοποίησης του υπουργείου Υγείας.

– Αξιοποίηση τεχνικών πόρων. Η ΕΚΑΠΥ έχει την επιχειρησιακή λειτουργία και την συνεχή επικαιροποίηση, τεσσάρων Μητρώων, τα οποία λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση του συστήματος προμηθειών Υγείας.

– Αναδιοργάνωση των οργάνων διοίκησης της ΕΚΑΠΥ.

Πηγή: sofokleousin.gr