Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020, μεταξύ άλλων ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc με έδρα στην Κύπρο («Cairo Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και (ii) την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους €20.400.390,19 για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. 81660/31.07.2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») στην από 21.09.2020 συνεδρίασή της ενημερώθηκε για την εν λόγω εταιρική πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Eurobank Holdings ανακοινώνει ότι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezz είναι η 23.09.2020 και από την επόμενη ημέρα (24.09.2020) οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,22 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Εταιρείας. 

Οι μέτοχοι της Eurobank Holdings που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.09.2020 (record date) θα είναι δικαιούχοι της διανομής μετοχών έκδοσης της Cairo Mezz κατά τα ανωτέρω.

Επίσης, η Eurobank Holdings ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της στις 21.09.2020 ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Cairo Mezz στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΕΝ.Α. PLUS»), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings («Ένταξη»). Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την Ένταξη είναι η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Κατωτέρω, παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Εταιρείας και της Ένταξης των μετοχών της Cairo Mezz στην ΕΝ.Α. PLUS:

1

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την Ένταξη των μετοχών της Cairo Mezz Plc στην ΕΝ.Α. PLUS θα είναι διαθέσιμο από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Cairo Mezz (www.cairomezz.com.cy) και του Συμβούλου ΕΝ.Α. (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae).

Πηγή: sofokleousin.gr