Πιστοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η μερική καταβολή ποσού ύψους 4.715.331.90 ευρώ, ως μέρος της τελευταίας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 5 εκατ. ευρώ, που είχε προκηρυχθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 5 Νοεμβρίου 2021.

Εξ αυτών των 4.715.331.90 ευρώ, ένα μεγάλο μέρος αφορά την «απορρόφηση» των μετοχών της μίας εκ των δύο εταιριών (συμφερόντων Γιάννη Αλαφούζου) στις οποίες ανήκει το προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί. Το υπόλοιπο κομμάτι των μετοχών της δεύτερης εταιρίας, θα «απορροφηθεί» στην επόμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Γ.Ε.ΜΗ.:

«Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. ΠΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 330401000.

Την 20/01/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2780790, το από 18/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, καθώς και η από 14/01/2022 Έκθεση Πιστοποίησης της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Χρήστου Βλάχου (με ΑΜ ΣΟΕΛ 38891), μέλους της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (με ΑΜ ΣΟΕΛ 132), σύμφωνα με τα οποία:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 4.715.331.90 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010.00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/11/2021.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Πηγή: sofokleousin.gr