Το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Federico Lovadina, ενέκρινε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα οποία συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών του 2019 και παρουσιάζουν αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2020, παρά την οικονομική συρρίκνωση που προκλήθηκε από τον Covid-19.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 
Τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο Όμιλος SIA κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους €525,8 εκατομμυρίων, αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο και σε εξ ολοκλήρου οργανική βάση. Οι πωλήσεις διατηρούν μια γεωγραφική διαφοροποίηση σύμφωνα με το 2019 – περίπου 70% στην Ιταλία και 30% στο εξωτερικό.

Τα EBITDA ισούνται με €194,9 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους με 37% περιθώριο EBITDA.
 
Στο επίπεδο των τομέων της αγοράς στα οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος SIA, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020:
 
Οι Κάρτες και Λύσεις για εμπόρους αντιπροσωπεύοντας το 68% των όγκων συναλλαγών και των πωλήσεων που δημιουργούνται από τον Όμιλο – διαιρούνται περίπου μεταξύ 63% για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έκδοση υπηρεσιών (issuing) και 37% για υπηρεσίες αποδοχής μέσων πληρωμών (acquiring) – καταγράφουν πωλήσεις €355,9 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ίδια περίοδο το 2019. Το τρίτο τρίμηνο, ο τομέας επωφελήθηκε από τη σημαντική αύξηση των όγκων συναλλαγών και των πωλήσεων (+2,1% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο),
 
Οι Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών, που αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου, κατέγραψαν πωλήσεις €104,9 εκατομμύρια, αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Το τμήμα επηρεάστηκε θετικά από την τάση των επεξεργασμένων όγκων συναλλαγών, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την οικονομική συρρίκνωση που συνδέεται με τον Covid-19, εκτός από τις υπηρεσίες Gateway (+12% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) και τις άμεσες πληρωμές (+9% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) και την απόκτηση νέων πελατών τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό,
 
Οι Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου, που αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου, κατέγραψαν πωλήσεις €65 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 0,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, λόγω της πτώσης των όγκων συναλλαγών των υπηρεσιών Δικτύου που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (-3% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο).
 
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, τα κόστη ανήλθαν σε €330,3 εκατομμύρια, με αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο λόγω υψηλότερου κόστους μισθοδοσίας (+1,3% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) για την οργανική ανάπτυξη, ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και υψηλότερου λειτουργικού κόστους (+1,5% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) που σχετίζεται με την κανονιστική συμμόρφωση, την ανάπτυξη νέων πλατφορμών τεχνολογίας και, γενικότερα, με την αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, το Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος ανήλθε σε €716 εκατομμύρια σε σύγκριση με €812,4 εκατομμύρια στο τέλος του 2019, μία σημαντική βελτίωση χάρη στην παραγωγή μετρητών κατά την εν λόγω περίοδο.
 
Παρά την πολυπλοκότητα του τρέχοντος πλαισίου, ο Όμιλος SIA μπορεί να βασιστεί σε ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, χάρη στο 30% των πωλήσεων που δημιουργούνται στο εξωτερικό και το περίπου 50% των συνολικών πωλήσεων που σχετίζονται με την εμπορική θέση (αριθμός τερματικών POS, αριθμός διαχειριζόμενων καρτών κλπ.), με τις αμειβόμενες υπηρεσίες και τις δραστηριότητες ανάπτυξης, επομένως δεν επηρεάζονται άμεσα από τη δυναμική των όγκων συναλλαγών βραχυπρόθεσμα.

Στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο πωλήσεων που δημιουργήθηκε το 2019 μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης και μεγέθυνσης που περιλαμβάνονται στο Βιομηχανικό Σχέδιο που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επιδιώκει τον στόχο του μετριασμού των επιπτώσεων του Covid -19 στα EBITDA και τις ταμειακές ροές μέσω δράσεων για τον περιορισμό όλων των τύπων κόστους και τον επανασχεδιασμό λιγότερο στρατηγικών έργων και επενδύσεων.
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος SIA κατέγραψε πωλήσεις ύψους €189,9 εκατομμυρίων, αύξηση 2,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €81,1 εκατομμύρια, με αύξηση 8,3% σε τριμηνιαία βάση.
 
Στο επίπεδο των τμημάτων της αγοράς στα οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος SIA, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα το τρίτο τρίμηνο:

Οι Κάρτες και Λύσεις για εμπόρους, κατέγραψαν πωλήσεις €133 εκατομμύρια, αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, λόγω της αυξημένης χρήσης υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών,
 
Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών, οι οποίες κατέγραψαν πωλήσεις €34,8 εκατομμύρια, με αύξηση 5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Αυτό το τμήμα επωφελήθηκε από την τάση των όγκων συναλλαγών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, χωρίς να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από τον Covid-19,

Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου, κατέγραψαν πωλήσεις €22,2 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, λόγω της μείωσης των όγκων συναλλαγών υπηρεσιών δικτύου που διαχειρίστηκε.
 
Το τρίτο τρίμηνο του 2020, τα κόστη ανήλθαν σε €108,5 εκατομμύρια, μειωμένο κατά 2,2% σε τριμηνιαία βάση χάρη στα συνεχή μέτρα αποτελεσματικότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2020
 
Οι Κάρτες και Λύσεις για εμπόρους
 
Η SIA επιλέχθηκε από την LBB Landesbank Berlin, τη μεγαλύτερη εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών κοινού εμπορικού σήματος στη Γερμανία, για τη δημιουργία μια πλατφόρμας διαχείρισης καρτών που εκδίδονται σε συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς επιχειρηματικούς εταίρους. 
 
Στην Ιταλία, η SIA είναι επίσης συνεργάτης της Flowe (Mediolanum Banking Group) για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής τραπεζικής στους τομείς του ηλεκτρονικού χρήματος, των πληρωμών, των τρεχούμενων λογαριασμών, των δανείων και της διαχείρισης αποταμιεύσεων, ενώ στον τομέα των λύσεων έξυπνης κινητικότητας, η SIA δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους επιβάτες να πληρώνουν για τα εισιτήρια των διαδρομών τους χρησιμοποιώντας κάρτες ανέπαφων συναλλαγών στις δημόσιες συγκοινωνίες του Τορίνο και του Μπάρι.
 
Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών
 
Στις αρχές του 2020, η SIA υπέγραψε συνεργασία με τη Swedbank, την κορυφαία τράπεζα στη Σουηδία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, για να επιτρέψει τις άμεσες πληρωμές μέσω της σύνδεσης με το πανευρωπαϊκό σύστημα RT1 της EBA Clearing.
Η Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας και η SIA ξεκίνησαν τα νέα συστήματα διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο για πληρωμές μεγάλης αξίας και συναλλαγές τίτλων.

Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου

Η SIA έχει λανσάρει την υποδομή blockchain που επιτρέπει την εφαρμογή «Spunta Banca DLT», την πρωτοβουλία που προωθήθηκε από την ABI και συντονίστηκε από την ABI Lab, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση αμοιβαίων λογαριασμών μεταξύ των ιταλικών τραπεζών μέσω της χρήσης της Distributed Ledger Technology.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 
Στις 4 Οκτωβρίου, η SIA και η Nexi υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την συγχώνευση των δύο ομίλων μέσω της εξαγοράς της SIA από τη Nexi. Η συναλλαγή υπόκειται στην ικανοποιητική έκβαση τoυ αμοιβαίου επιβεβαιωτικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας στη Nexi και τη SIA, στις απαραίτητες εγκρίσεις των εταιρικών οργάνων των μερών που συμμετέχουν στη συναλλαγή για την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών, στην απουσία υποχρεώσεων πραγματοποίησης δημόσιου διαγωνισμού για τις μετοχές του νέου Ομίλου, καθώς και στην απόκτηση των απαραίτητων συγκαταθέσεων και εγκρίσεων, τόσο συμβατικών όσο και κανονιστικών (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες Αντιμονοπωλιακές Αρχές και, όπου χρειάζεται, από την Τράπεζα της Ιταλίας). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το καλοκαίρι του 2021.
 
Η SIA και η Enel X Financial Services ανακοίνωσαν την υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων λύσεων mobile banking.

Πηγή: sofokleousin.gr