Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 9 Σεπτεμβρίου, τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Όπως αναφέρει το υπουργείο, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτελέσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί άμεσα, υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας.

Η επίτευξη αποτελεσματικής οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της ΑΠΑ, για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της, αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος νομοσχεδίου, υποστηρίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο:

 • Αναδιαμόρφωση της διοικητικής διάρθρωσης της Αρχής μέσω της απλοποίησης του οργανογράμματός της.
 • Οργάνωση του ελεγκτικού της έργου ανά τομέα και ανά κατηγορία εποπτευομένου φορέα (αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες κ.λπ).
 • Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Αρχής από τις αρμοδιότητες των εποπτευομένων φορέων.

   Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

Σκοπός της ΑΠΑ

Σκοπός της ΑΠΑ είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Κανονισμός (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96)), την ασφάλεια και την προστασία της αεροπλοΐας από έκνομες ενέργειες.

Η ΑΠΑ ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7.

Έσοδα της ΑΠΑ

Οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΠΑ καλύπτονται από:

 1. έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής,
 2. έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, όπως ιδίως μέσω του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολα ή ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις, την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων και πιστοποιήσεων,
 3. επικουρικά, μέσω επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
 4. από κάθε άλλη πηγή που σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της ή συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου της.

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της ΑΠΑ είναι ο διοικητής και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Στελέχωση της ΑΠΑ, 172 οι θέσεις

 1. Στην ΑΠΑ. συνιστώνται εκατόν εβδομήντα δυο (172) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α. Εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). β. Σαράντα δύο (42) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). γ. Δεκατρείς (13) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). δ. Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 24.
 2. Για τις ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας και των Συμβούλων Διοικητή της υποπερ. αα) της περ. α του άρθρου 23 συστήνονται πέντε (5) θέσεις συνεργατών εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον θέση πληρούται από υπάλληλο με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου. Επίσης, δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών και χρηματοδότησης του προγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά, νομικά, αεροπορικά και άλλα θέματα.
 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 51, η ΑΠΑ στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), το οποίο εφαρμόζεται ειδικά εν προκειμένω για όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.
 4. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΠΑ δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής. Εκ των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της παρ. 1 κατ’ ελάχιστον ενενήντα οκτώ (98) θέσεις καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από επιθεωρητές.
 5. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής.
 6. Οι θέσεις των επιθεωρητών κατανέμονται αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας.
 7. Για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους κάλυψης άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων και των δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή μεταξύ της ΑΠΑ και της ΥΠΑ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διοικητών της ΑΠΑ και της ΥΠΑ. Οι τακτικές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν την υπηρεσία προέλευσης. Πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή άλλου είδους απασχόληση καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσία οι υπάλληλοι.
 8. α. Η ΑΠΑ μπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να συγκροτεί με απόφασή της επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα θεμάτων πολιτικής αεροπορίας ή λειτουργίας της ΑΠΑ. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή εν γένει προσωπικό της ΑΠΑ. Η παραπάνω απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία της ΑΠΑ ή ύστερα από αίτημα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΠΑ, καθορίζονται οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α’ 40). β. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ συγκροτείται, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ομάδα εργασίας με αντικείμενο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανικών μονάδων της ΑΠΑ.
 9. Η ΑΠΑ μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΠΑ, ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων.
 10. Στις θέσεις Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης της ΑΠΑ δύνανται να τοποθετούνται πρόσωπα που προέρχονται είτε από το προσωπικό τηςΑΠΑ, είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 11. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, στις θέσεις Χειριστών, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών της ΑΠΑ τοποθετείται προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, ή/και ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις/άδειες χειριστών Α/Φ ή μηχανικών Α/Φ και διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εμπειρία τουλάχιστον κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη στο σχετικό αντικείμενο.

Πηγή: sofokleousin.gr