Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την ένταξη 3.985 επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δημόσιας δαπάνης 7.304.691,26 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται στα 10.929 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.998.679,58 ευρώ.

Απόρριψη αιτήσεων για την «Επανεκκίνηση Εστίασης»

Δημοσιεύθηκε η 9η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 417 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.323.390,03 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.

Πηγή: sofokleousin.gr