Σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την απαγόρευση συναθροίσεων άσκησε ο Γιάννης Ραγκούσης, συγκρίνοντάς το σημείο προ σημείο με τα ανάλογα νομοθετικά διατάγματα της Χούντας.

«Τελευταία φορά που στην Ελλάδα υπήρξε νομοθετικό διάταγμα που ουσιαστικά απαγορεύει τις συγκεντρώσεις ήταν επί Χούντας το 1971. Τα νομοθετικά διατάγματα παρέμειναν νεκρά σε όλη τη διάρκεια της Αντιπολίτευσης» επισήμανε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας σαφές πως «το νομοσχέδιο που σήμερα έρχεται προς συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ίδιο και χειρότερο με τα νομοθετικά διατάγματα της χούντας».

Επ’ αυτού, προχώρησε σε αντιπαραβολή όσων όριζαν τα χουντικά διατάγματα με το περιεχόμενο του προς συζήτηση νομοσχεδίου.


Αναλυτικά η αντιπαραβολή:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 794 ΦΕΚ Α 1/1.1.1971

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ν.Δ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

1.Διάλυση

Συνάθροισης Άρθρο 7 παρ. 1β

Η αστυνομική αρχή δύναται να διαλύση δημοσίαν, κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα, συνάθροισιν εις τας ακολούθους και μόνον περιπτώσεις:

Εάν η δημοσία συνάθροισις δεν εγνωστοποιήθη προσηκόντως, κατά τα οριζόμενα εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος, ή εάν πραγματοποιήται κατά παράβασιν ουσιωδών όρων της γενομένης γνωστοποιήσεως.

Άρθρο 9 παρ. 1δ

Η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί, εάν:

πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

2.Απαγόρευση

Συνάθροισης Άρθρο 6 παρ. 1

Γνωστοποιηθείσης κατά το άρθρον 3 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος δημοσίας συναθροίσεως εν υπαίθρω, η αστυνομική αρχή δύναται να απαγορεύση ταύτην, εάν ήθελε κρίνει, μετ` έρευναν, ότι εκ της πραγματοποιήσεως αυτής επίκειται κίνδυνος διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, μη δυνάμενος να αποτραπή δι` ηπιωτέρων αστυνομικών μέτρων.

Άρθρο 6 παρ. 4

Αντί της πλήρους απαγορεύσεως δύναται, δι` ητιολογημένης αποφάσεως της αρμοδίας αστυνομικής διά την απαγόρευσιν αρχής, να επιτραπή η συνάθροισις υπό όρους, ως η μετάθεσις του χρόνου ή του τόπου της συναθροίσεως ή υπό άλλους ειδικούς περιορισμούς πέραν των υπό του παρόντος οριζομένων.

Άρθρο 7 παρ. 1α

Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:

επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων , ιδίως, κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας.

Άρθρο 7 παρ. 2

Στις περ. β) και γ) της παρ. 1 η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης.

3.Συνεργασία

Οργανωτή

Αρχών Άρθρον 4 παρ. 5

Ο πρόεδρος της δημοσίας συναθροίσεως και τα μέλη της ορισθείσης τυχόν οργανωτικής επιτροπής οφείλουν να παρίστανται καθ` όλην την διάρκειαν της συναθροίσεως. Ο πρόεδρος και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής υποχρεούνται να μεριμνούν διά την κανονικήν διεξαγωγήν της συναναθροίσεως, ως και διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος και των κειμένων νόμων, λαμβάνοντες πρός τούτο παν πρόσφορον μέτρον και δικαιούμενοι να επικαλώνται την παρέμβασιν της Αστυνομίας. Δικαιούνται πρός τούτοις να διακόψουν την συνάθροισιν και να επαναλάβουν ταύτην εντός πάντοτε του ορισθέντος χρόνου αυτής ή και να κηρύξουν την λήξιν ταύτης ανά πάσαν στιγμήν.

Άρθρο 4

Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης:

α. συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης.

β. ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μη φέρουν και χρησιμοποιούν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,

γ. ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης.

4.Ευθύνη Οργανωτή Άρθρο 4 παρ. 5

Ο πρόεδρος της δημοσίας συναθροίσεως , τα μέλη της ορισθείσης τυχόν υπ` αυτού οργανωτικής επιτροπής, ως και οι ομιληταί της συναθροίσεως, υπέχουν πάσας τας κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα υποχρεώσεις και ευθύνας. Προκειμένου περί δημοσίας συναθροίσεως διοργανουμένης υπό νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων τας υποχρεώσεις και ευθύνας ταύτας υπέχουν ομοίως και τα συμπράξαντα μέλη των διοικητικών αυτών συμβουλίων.

Άρθρο 13 παρ. 4

Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.


Ο κ. Ραγκούσης χαρακτήρισε «ψευδοαφήγημα» τους ισχυρισμούς της πλειοψηφίας περί κλεισίματος του κέντρου από συγκεντρώσεις 50 ατόμων. «Είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια χώρα που μπορούν 50 άτομα να κλείσουν έναν δρόμο; Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό και ψέματα σε βάρος συναδέλφων σας» είπε και υπενθύμισε την ύπαρξη του Προεδρικού Διατάγματος, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο δίνεται το δικαίωμα στην ΕΛ.ΑΣ να απαγορεύσει μια συγκέντρωση, γεγονός που καθιστά -κατά τα λεγόμενα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ- το υπό συζήτηση νομοσχέδιο άνευ αντικειμένου.

«Ο Νίκος Δένδιας ήταν αυτός που το ’13 έστειλε στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα 120, με βάση το οποίο η ΕΛ.ΑΣ έχει τη δυνατότητα όταν 50 άτομα κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, να τους οδηγεί στο πεζοδρόμιο» τόνισε απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ και παρέδωσε στα πρακτικά δύο φωτογραφίες που τυχαία -όπως υποστήριξε- έβγαλε όταν μπήκε το εν λόγω νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. «Μία έξω από το Υπ. Εσωτερικών με 50 άτομα στο πεζοδρόμιο και μία έξω από το Κοινοβούλιο, με 50 άτομα στο πεζοδρόμιο. Πώς τους έβαλε εκεί η ΕΛ.ΑΣ; Περίμενε το δικό σας νομοθέτημα; Λέτε ψέματα, γιατί υπάρχει το Π.Δ. του Δένδια που είναι σε ισχύ από το 2013» υπογράμμισε.

«Στερείτε από τη νεολαία το δικαίωμα να διεκδικεί»

Ως προς τα κίνητρα της πλειοψηφίας, ο Γ. Ραγκούσης διαπίστωσε ότι αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να ποινικοποιήσει την ελεύθερη συμμετοχή σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις. «Επιδιώκετε να αφοπλίσετε τους εργαζόμενους, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και την ελληνική νεολαία από το δικαίωμα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τα εισοδήματά τους, τις συντάξεις τους» εξήγησε.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη εναντίον της Βούλτεψη;

Με αφορμή όσα ανέφερε εναντίον του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το πρωί της Τετάρτης, η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την προειδοποίησε με προσφυγή στη Δικαιοσύνη στην περίπτωση που δεν ανακαλέσει.

Συγκεκριμένα, είπε: «Θέλω να αναφερθώ και σε ένα προσωπικό ζήτημα και συγκεκριμένα στη συνάδελφο κ. Βούλτεψη, λέγοντάς της πάρα πολύ ήρεμα: επειδή άκουσα ότι σήμερα αφήσατε βαρύτατους υπαινιγμούς, μιλώντας μάλιστα για κιτάπια που δε θέλετε να ανοίξετε για εμένα και την οικογένειά μου την περίοδο της χούντας. Εγώ καταρχάς, τη περίοδο της χούντας ήμουν πιτσιρίκι λίγων ετών, δεν έκανα αντίσταση όπως ο κ. Μητσοτάκης, τέτοια γελοιότητα δεν μπορώ να την πω. Η μητέρα μου ήταν μια σαν όλα τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων, μάνα που μεγάλωνε δύο παιδιά μόνη της, γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε ως ναυτικός στους ωκεανούς, άρα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη χούντα».

Και κατέληξε με την εξής προειδοποίηση: «Σας ενημέρωσα πάρα πολύ ήρεμα και ψύχραιμα και σας ενημερώνω και για κάτι ακόμη: αν δεν ανακαλέσετε και αν δε ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την αθλιότητα τη συκοφαντική που αφήσατε σε βάρος εμένα και της οικογένειάς μου σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, τότε, ο νοών νοείτω για τα περαιτέρω». 

Πηγή: sofokleousin.gr