Πρόσκληση προς τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να στελεχώσουν την Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), απευθύνει το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αφορά διετείς αποσπάσεις για 30 υπαλλήλους (δέκα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δέκα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δέκα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Η απόσπαση είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του υπουργείου προέλευσης και του υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα. Μετά από το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για δυο ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του διοικητή της ΔΙΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητή της ΔΙΜΕΑ, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της εργασιακής εμπειρίας και των πρόσθετων συνεκτιμώμενων προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση κατωτέρω.

Η ΔΙΜΕΑ διενεργεί ελέγχους για πάταξη του παρεμπορίου, προστασία του καταναλωτή, κά. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210 3893500.

Πηγή: sofokleousin.gr