Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 12:22:30) η προκήρυξη  του Γενικού Επιτελείου Στρατού για :

α. Τη µετάταξη, για το έτος 2021 Μονίµων Υπαξιωµατικών-Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών(ΑΣΣΥ), που κατέχουν πτυχίο πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώµα των Αξιωµατικών, για τη κάλυψη 9 Νοµοθετηµένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ) Κατωτέρων Αξιωµατικών, στα Όπλα του Πυροβολικού και του Μηχανικού και στα Σώµατα Υλικού Πολέµου, Έρευνας Πληροφορικής, Γεωγραφικού και Οικονοµικού.

β. Τη µετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών, για την κάλυψη 44 ΝΟΘ Μονίµων Υπαξιωµατικών στα Όπλα του Πυροβολικού, των ∆ιαβιβάσεων και της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώµατα Τεχνικού, Εφοδιασµού Μεταφορών, Υλικού Πολέµου, Έρευνας – Πληροφορικής, Υγειονοµικού, Ταχυδροµικού, Στρατιωτικών Γραµµατέων, Γεωγραφικού και Οικονοµικού.

  Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι την 31-12-20, την αίτηση µετάταξης στη μονάδα ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.

Πηγή: sofokleousin.gr