Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε η Profile για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρονιάς, καθώς και για το γ’ τρίμηνο. Τα κέρδη στο εννεάμηνο πραγματοποίησαν άλμα 198%, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 32%

Συγκεκριμένα, σε 4,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Profile κατά το τρίτο τρίμηνο και σε 12,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ και 9,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα κέρδη προ φόρων  ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 240%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198%.

Τα αναμορφωμένα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (χωρίς να υπολογίζεται η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι ευρώ 2,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020. Τα αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθε στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ που ανερχόταν κατά την 31/12/2020. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθαν στα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Profile την 30/09/2021 ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020.

Πηγή: sofokleousin.gr