Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 119,6 εκατ. ευρώ έναντι 131,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 102,2 εκατ. ευρώ έναντι 100,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 και τα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες και από πώληση αποθεμάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 77,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι 86,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι 51,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 151 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 71,4 εκατ. ευρώ έναντι 83,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,0 εκατ. ευρώ έναντι 127,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το εννεάμηνο του 2020 σε 47,2 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 46,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019..

Πηγή: sofokleousin.gr