Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε την έγκρισή της, για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την NEXI SpA του τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank.

To deal προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας διαχείρισης καρτών, όπου η Nexi θα κατέχει το 51%, με την επιχειρηματική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 307 εκατ.ευρώ. Επίσης θα υπάρξει και ένα πρόσθετο τίμημα ύψους 60 εκατ., το οποίο θα καταβληθεί έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της νέας εταιρείας.  Ο νέος όμιλος, μάλιστα, αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από 150.000 τερματικά POS.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού  «αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου «NEXI SpA.», επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank A.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει.

Η συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση και αφορά την αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (Merchant Acquiring) και την αγορά παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων (Card Acquiring Processing) εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την απόφαση παρότι η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών και η ΝΕΧΙ δραστηριοποιείται στην αγορά προηγούμενου σταδίου την παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων, με σημαντικό μερίδιο, η εν λόγω εταιρεία παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες αποκλειστικά στoν κλάδο acquiring της Alpha Bank. Κατά συνέπεια η Alpha Bank συνιστά τον μοναδικό πελάτη και άρα η NEXI δεν θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συγκέντρωσης να αποκλείσει άλλους πελάτες στην εν λόγω αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι στην αγορά προηγούμενης βαθμίδας ο έτερος μεγάλος και ισότιμος εξ απόψεως μεριδίου εγχώριος παίχτης της αγοράς, η Euronet, έχει σαφώς τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή ως απάντηση σε τυχόν περιορισμό παραγωγής εκ μέρους της νέας οντότητας. Ενώ, έντονος ανταγωνισμός υπάρχει στην αγορά επόμενης βαθμίδας Merchant Acquiring, καθώς ήδη δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είτε είναι ολοκληρωμένες κάθετα ( VIVA, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Cardlink ), είτε είναι σε θέση να στραφούν σε εναλλακτικές εισροές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αύξηση τιμών εκ μέρους της NΕΧΙ στην αγορά του Acquiring Processing.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών και στις επιμέρους σχετικές αγορές.

Τέλος σε ότι αφορά σε σχετιζόμενους δευτερεύοντες περιορισμούς όπως η υποχρέωση αποκλειστικότητας, η ρήτρα μη ανταγωνισμού και  η εμπιστευτικότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν κατά την Επιτροπή ως άμεσα συνδεόμενοι και απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και επομένως για την αξιολόγησή τους, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα άρθρα 1 και 2 Ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Πηγή: sofokleousin.gr