Πλέγμα ανίχνευσης δόλιων πτωχεύσεων εταιρειών, με σκοπό να ενταχθούν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα ή και να ακυρώσουν τη διαδικασία της πτώχευσης, υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες.

Κατόπιν οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τράπεζες οφείλουν να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος του οφειλέτη αν έχει μεταβιβάσει νωρίτερα περιουσιακά στοιχεία σε τρίτους ή σε συγγενικά του πρόσωπα, αν έχει προβεί σε δωρεές, αν έχει προπληρώσει άληκτες οικονομικές υποχρεώσεις και πολλές άλλες ύποπτες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγχουν εξονυχιστικά:

 • Τις περιπτώσεις ύποπτων πτωχεύσεων, όταν ο οφειλέτης επιδιώκει να ενταχθεί στον Πτωχευτικό κώδικα, προκειμένου να απαλλαγεί από τα άλλα χρέη του.
 • Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ, η τράπεζα έχει κινήσει τη διαδικασία της πτώχευσης, παρεμβαίνει άλλος πιστωτής του ίδιου οφειλέτη και με αμφισβητούμενα ένδικα μέσα, επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδικασία.

Οι ύποπτες κινήσεις

Παράλληλα, περιγράφονται, οι ύποπτες κινήσεις, που προδίδουν σκοπιμότητα και δολιότητα από την πλευρά των οφειλετών, οι κυριότερες των οποίων είναι:

 1. Δόλια αποφυγή πληρωμής οφειλών
 2. Μη έγκαιρη υποβολή, εκ μέρους προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 127, αίτησης πτώχευσης ή, κατά περίπτωση, άσκηση επιρροής σε μέλος/μέλη του οργάνου διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη υποβολή αίτησης πτώχευσης.
 3. Διενέργεια επιζήμιας πράξης, όπως:
 4. Δωρεά ή χαριστική δικαιοπραξία ή δικαιοπραξία στην οποία η αντιπαροχή που έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη δική του παροχή (λαμβάνοντας υπόψη τις κατά νόμο εξαιρούμενες πράξεις),
 5. Πληρωμή μη ληξιπρόθεσμου χρέους,
 6. Πληρωμή ληξιπρόθεσμου χρέους με άλλο τρόπο και όχι με μετρητά ή με τη συμφωνηθείσα παροχή (λαμβάνοντας υπόψη τις κατά νόμο εξαιρούμενες πράξεις),
 7. Σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση των οποίων ο οφειλέτης δεν είχε αναλάβει αντίστοιχη υποχρέωση ή για την εξασφάλιση νέων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη σε αντικατάσταση εκείνων που προϋπήρχαν (με την επιφύλαξη του ν.δ. της 17.7/ 13.8.1923),
 8. Αμφοτεροβαρής πράξη του οφειλέτη ή πληρωμή από αυτόν ληξιπρόθεσμου χρεών του, μετά την παύση πληρωμών και πριν την κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε ή μπορούσε να εκτιμήσει ότι η πράξη ήταν επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών,
 9. Πράξη όπου αντισυμβαλλόμενος ήταν σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή πρόσωπο με το οποίο ο οφειλέτης συζούσε το τελευταίο έτος πριν τη διενέργεια της πράξης ή νομικό πρόσωπο, εφόσον κατά τη διενέργεια της πράξης είχε την ιδιότητα του ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή ή διαχειριστή του, ή ήταν πιστωτής ή αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος διενήργησε εμπορικές πράξεις και λοιπές συναλλαγές με οικονομικούς και άλλους όρους που βρίσκονταν σε προφανή και ουσιώδη απόκλιση από τους τρέχοντες όρους συναλλαγών κατά τη στιγμή διενέργειάς τους, ή πρόσωπο που συνδέεται με τον οφειλέτη σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014. 
 10. Πράξη του οφειλέτη που διενεργήθηκε την τελευταία πενταετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης, με δόλο αυτού να ζημιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελήσει ορισμένους σε βάρος άλλων, εφόσον ο τρίτος με τον οποίο συμβλήθηκε, κατά τον χρόνο της διενέργειας της πράξης γνώριζε το δόλο του οφειλέτη.
 11. Εξαφάνιση ή αποσιώπηση περιουσιακών στοιχείων που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε, ματαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία.
 12. Κατάρτιση ζημιογόνας ή κερδοσκοπικής ή ριψοκίνδυνης δικαιοπραξίας πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρηματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, ή διάθεση υπερβολικού ποσού σε παίγνια, στοιχήματα ή σε αντιοικονομικές δαπάνες ή σύναψη χρέους για τους σκοπούς αυτούς,
 13. Προμήθεια εμπορευμάτων ή αξιόγραφων με πίστωση και διάθεση ή παραχώρηση αυτών, ή των πραγμάτων που κατασκευάζει με αυτά, σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης,
 14. Ψευδής παρουσίαση ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων τρίτων,
 15. Παράλειψη της τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τήρηση κατά τέτοιο τρόπο ή μεταβολή, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή άλλων δηλώσεων περιουσίας (π.χ. πόθεν έσχες) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο,
 16. Εξαφάνιση ή απόκρυψη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων ή αποσιώπηση την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστροφή ή βλάβη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του,
 17. Παράλειψη της κατά τον νόμο σύνταξης των ισολογισμών ή της απογραφής ή κατάρτιση ισολογισμών ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του,
 18. Ελάττωση της κατάστασης της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή αποσιώπηση ή απόκρυψη των αληθινών δικαιοπρακτικών του σχέσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr