Η Πλαστικά Θράκης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας , μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών , και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο 4.373.713 κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 10% του συνόλου των τότε υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, σε εύρος τιμών αγοράς μεταξύ ένα Ευρώ και 50 λεπτά (1,50 €) και τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μετοχή.

Πηγή: sofokleousin.gr