Την πιστοποίηση από την Bureau Veritas έλαβαν οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες διανοµής φαρµάκων και σχετικού υλικού που σχεδίασε, ανέπτυξε, εγκατέστησε και εφαρµόζει η ΕΛΤΑ Courier, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης της εταιρείας να αναβαθµίσει και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες της, χρησιµοποιώντας τις πλέον υψηλές προδιαγραφές.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΛΤΑ Courier, που κινήθηκε πρώτη στη χώρα στον ευαίσθητο τοµέα του φαρµάκου, απολαµβάνει πλέον ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά στην αγορά της ταχυµεταφοράς φαρµάκων, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την προσήλωσή της στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. 

Η πιστοποιηµένη διαδικασία µεταφοράς φαρµάκων της ΕΛΤΑ Courier, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος 5 (Annex 5) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO), καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των Κατευθυντηρίων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2013, σχετικά µε την ορθή πρακτική διανοµής φαρµάκων, για τα σηµεία όπου το Annex 5 δεν έχει σαφείς απαιτήσεις, παραπέµποντας σε εθνική ή άλλη νοµοθεσία. Η ορθή εφαρµογή των αυστηρών απαιτήσεων του Annex 5 και των Κατευθυντηρίων Γραµµών επαληθεύθηκε πρόσφατα από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, Bureau Veritas.  

Με την πιστοποίηση αυτή, η ΕΛΤΑ Courier, καθίσταται η πρώτη ελληνική εταιρεία ταχυµεταφορών µε πλήρως εγκεκριµένες προδιαγραφές, βάσει διεθνών οδηγιών, για το σύστηµα µεταφοράς και διανοµής φαρµακευτικού υλικού. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση από την Bureau Veritas για τη διανοµή φαρµάκου, έρχεται να προστεθεί στις ήδη υφιστάµενες πιστοποιήσεις (σ.σ. ISO 9001, ISO 22301, ISO  45001, ISO 14001) µε τις οποίες η ΕΛΤΑ Courier, εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της και αναβαθµίζει τις υπηρεσίες της, βάσει διεθνώς εγκεκριµένων προτύπων. 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του “last mile”, δηλαδή του τελικού βήµατος στη διαδικασία παράδοσης αποστολών στον τελικό παραλήπτη, αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο ποιότητας των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και θεωρείται ζωτικής σηµασίας ειδικότερα στις αποστολές φαρµάκων. Νέες µελέτες ανέδειξαν την επίδραση που έχουν οι συνθήκες µεταφοράς στην ποιότητα του φαρµάκου γεγονός που έκανε όλες τις µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες να ευαισθητοποιηθούν και να αναζητούν συνεργάτες οι οποίοι θα µεταφέρουν µε ασφάλεια και αξιοπιστία τα φάρµακα στους αποδέκτες τους. 

Σε αυτή την ευαίσθητη αλυσίδα διανοµής, κρίσιµο ρόλο δεν έχει µόνο η ταχύτητα της παράδοσης την οποία υπόσχεται κάθε εταιρία ταχυµεταφορών, αλλά και η προστασία της υγείας του παραλήπτη του φαρµάκου από εξωγενείς παράγοντες, για την οποία η ΕΛΤΑ Courier έχει αναπτύξει ειδικές διαδικασίες. 

Οι πρακτικές διανοµής φαρµακευτικού υλικού που αναπτύχθηκαν από την ΕΛΤΑ Courier και ελέγχθηκαν από την Bureau Veritas, πέραν της τήρησης όλων των προβλέψεων της (ελληνικής και διεθνούς)  νοµοθεσίας για αποθήκευση και διανοµή φαρµάκων, διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο ότι: 

  • Η διαχείριση του υλικού πραγµατοποιείται σε όλη την αλυσίδα µόνο από εξουσιοδοτηµένο και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. 
  • Τηρούνται επακριβώς οι προδιαγεγραµµένες συνθήκες µεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης,  ώστε να ελαχιστοποιούνται ενδεχόµενοι κίνδυνοι από την επίδραση περιβαλλοντολογικών παραγόντων (θερµοκρασία, υγρασία, ηλιακό φως κλπ.) στην ποιότητα των φαρµάκων. 
  • Εξασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή αποστολή των φαρµάκων στους παραλήπτες. • Εξασφαλίζεται η πορεία διανοµής (ιχνηλασιµότητα) κάθε αντικειµένου καθώς και το ιστορικό του,  µε όλα τα στοιχεία από την παραγγελία µέχρι την παράδοση. 
  • Εξασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισµού και ανάκλησης οποιασδήποτε αντικειµένου, σε οποιαδήποτε στιγµή.

Πηγή: sofokleousin.gr