Η παράταση, έως το τέλος του 2022, της προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, περιλαμβάνεται στις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο “Αναπτυξιακός Νόμος — Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”. Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη 25/1, και αναμένεται να ψηφιστεί την επομένη, 26 Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται εξής:

1.Επιβάλλεται υποχρέωση στις ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν.4399/2016 και τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, να καταχωρούν, σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων, το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου, κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

2.Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β.), να συνάπτει, είτε απευθείας, είτε κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3.Παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι έως την 31η.12.2022, αντί έως την 31η.12.2021, όπως ισχύει, η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.3982/2011.

4.Παρατείνεται κατά δύο (2) έτη, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, η προθεσμία θεώρησης (ή απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας) των αδειών των οριζόμενων τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή και θεωρηθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου νόμου.

5.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

6.Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Πηγή: sofokleousin.gr