Στις 19 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή του έκτακτου μερίσματος στους μετόχους του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 113,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στη διανομή αυτού του έκτακτου μερίσματος, μετά την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”).  Το τελικό τίμημα ανήλθε στα 295,6 εκατ.  

Στη σχετική ανακοίνωσε που εξέδωσε ο ΟΤΕ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού που κατείχε η ΟΤΕ Α.Ε. (54%) στην Telekom Romania Communications S.A, όπως ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος στους μετόχους της συνολικού ποσού Ευρώ 113,3 εκατ. ή μικτού ποσού Ευρώ 0,248 ανά μετοχή. Το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με βάση τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία μείον τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Στο πλαίσιο της διανομής του ως άνω έκτακτου μερίσματος:

1.    Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του έκτακτου μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος προηγείται της λήξης των παραγώγων, σειράς Νοεμβρίου.
2.    Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).
3.    Ημερομηνία έναρξης καταβολής είναι η Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021.
Η εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση με τις σχετικές λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής του έκτακτου μερίσματος. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος».
 

Πηγή: sofokleousin.gr