Στο ποσό των 14,113 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 35,87% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (10,387 εκατ. ευρώ), όπως ανακοινώθηκε.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για τον εξοπλισμό αποθηκών και για τον εξοπλισμό & επίπλωση καταστημάτων, ανήλθαν σε 4,568 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 38,34% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2020 (3,302 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,575 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 691.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 995.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 101.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 726.000 ευρώ (ζημίες ύψους 22.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 10,134 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,78% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο 2020 (6,904 εκατ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 3,287 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 42,49% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2020 (2,307 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,046 εκατ. ευρώ ( κέρδη ύψους 418.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 697.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 67.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 536.000 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 17.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020.

Πηγή: sofokleousin.gr