Το ύψος των καταθέσεων θα είναι ένα βασικό κριτήριο για την επιδότηση από το Κράτος των ζημιών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων , που προβλέπει η σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νέο σύστημα το Κράτος θα καλύψει τις ζημιές των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, σε εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις το κράτος, στην ουσία, μπαίνει «συνέταιρος» στις πληττόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να αντέξουν στην κρίση και να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Η διάταξη του νομοσχεδίου δεν αποσαφηνίζει ποιες επιχειρηματικές δαπάνες θα επιδοτούνται, καθώς ορίζει πως θα συγκεκριμενοποιηθούν με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν στη συνέχεια, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές είναι το άθροισμα:

  • Το ύψος των ενοικίων
  • Το κόστος της μισθοδοσίας
  • Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών
  • Το κόστος των λογιστικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων
  • Τους λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφώνου και ίντερνετ και νερού

Από κάθε δαπάνη θα αφαιρείται το ποσό έλαβε η επιχείρηση, από άλλα μέτρα στήριξης. Παράδειγμα, στη δαπάνη των ενοικίων θα αναγνωρίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν, πραγματικά, μετά τις μειώσεις που εφαρμόστηκαν ή θα εφαρμοστούν στη συνέχεια.

Επίσης, στη μισθοδοσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι ονομαστικοί μισθοί αλλά τα ποσά που πραγματικά κατέβαλαν οι επιχειρήσεις, χωρίς τους μισθούς που επιδοτήθηκαν μέσω των αναστολών συμβάσεων εργασίας ή τη Συν-Εργασία.

Το ίδιο θα ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς θα μετράνε μόνο οι πραγματικά καταβαλλόμενες και όχι τα ποσά που καλύφθηκαν από το κράτος.
Ακόμη, σημαντική παράμετρος είναι, ότι, θα αφαιρούνται τα ποσά που λήφθηκαν μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Συνολικά, η επιδότηση των ακάλυπτων δαπανών θα μπορεί να φτάνει και στο 90%.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή της νέας μορφής ενίσχυσης θα είναι:

  1. Οι επιχειρήσεις, για να λάβουν κρατική αρωγή για τις πάγιες δαπάνες τους, θα πρέπει να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.
  2. Θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τον τζίρο, τις δαπάνες και τις ζημιές και η ρευστότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων.
  3. Το ανώτατο ποσό κάλυψης, θα φτάνει μέχρι και το 90% των ακάλυπτων δαπανών.
  4. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης θα είναι το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών μέσω της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των εξόδων τους σε προσωρινή βάση αποσκοπεί στην πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην παροχή σε αυτές ενός ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους, μετά την πανδημία.

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Άρθρο 29
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Πηγή: sofokleousin.gr