Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, υπέγραψε τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την Εφαρμογή Συστημάτων διαχείρισης νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης.

Σκοπός της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος είναι η υλοποίηση υποδομών/ προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.

Η 2η Πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
  • Δημόσιες Αρχές,
  • Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές,
  • Ερευνητικά και Επιστημονικά Ινστιτούτα
  • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, θα υποστηριχθούν, κατά σειρά προτεραιότητας, έργα που αφορούν σε νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση υδάτων κ.λπ.

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν δύναται να περιλαμβάνεται και πρόταση για ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων μεταξύ φορέων στην Ελλάδα, τις Δότριες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 4.050.000 ευρώ και για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων διατίθεται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, επιπλέον των προαναφερόμενων 4.050.000 ευρώ, το ποσό των 50.000 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021), μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση: http://www.eysped.gr/el/Pages/EEA2014-2021.aspx.

Πηγή: sofokleousin.gr