Μία ολοκληρωμένη δέσμη νέων εργαλείων και μηχανισμών για την υποστήριξη τωv ελληνικών εξαγωγών θα είναι διαθέσιμη στις ελληνικές αρχές, συμπληρώνοντας την Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Εμπορίου και των Επενδύσεων, που καταρτίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτά τα νέα εργαλεία προώθησης των εξαγωγών τίθενται στη διάθεση του υπουργείου Εξωτερικών, ως αρμόδιας αρχής για την προώθηση των εξαγωγών, καθώς και των φορέων υπό την εποπτεία του (Enterprise Greece και Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων -ΟΑΕΠ), και είναι το αποτέλεσμα του έργου τεχνικής βοήθειας Export Promotion Plus στην Ελλάδα. Έργου που χρηματοδοτήθηκε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, όσο και από το γερμανικό Ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας και υλοποιήθηκε από την γερμανική υπηρεσία για διεθνή συνεργασία (GIZ).

Τα νέα αυτά εργαλεία και δράσεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σημερινής διαδικτυακής συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο Εξωτερικών, το γερμανικό Ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συλλογικά όργανα φορέων της αγοράς κά. 

Ειδικότερα τα νέα μέτρα και δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Ένα εξατομικευμένο για την Ελλάδα μεθοδολογικό εργαλείο προκειμένου να αποκαλυφθεί το εξαγωγικό δυναμικό της χώρας, αναλυτικό ανά τομέα και αγορά-στόχο. Το εργαλείο (Χάρτης Εξαγωγικού Δυναμικού) αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου και δείχνει ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 12 δισ. ευρώ (ή κατά 40% των τρεχουσών συνολικών εξαγωγών) εάν αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό
  • Ένα επιχειρησιακό Help-desk για τους εξαγωγείς που φιλοξενείται στον εθνικό φορέα προώθησης εξαγωγών Enterprise Greece, με στόχο την παροχή καθοδήγησης σε εξαγωγικές εταιρείες και δυνητικούς εξαγωγείς
  • Ένα Σχέδιο Δράσης για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ως αρμόδιου μηχανισμού ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγών
  • Εξειδικευμένη και νομική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση και την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία μιας εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα αποτελεί την εθνική πύλη πρόσβασης για πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές
  • Χαρτογράφηση περισσότερων από 300 κορυφαίων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων ανά τομέα, μαζί με τις επιχειρηματικές ενώσεις του ιδιωτικού τομέα, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου κοινού μητρώου της ελληνικής εξαγωγικής βάσης
  • Δύο σχέδια δράσης για τη διείσδυση στην αγορά ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, με βάση μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των τάσεων του διεθνούς εμπορίου, ανά τομέα και αγορά-στόχο (ευφυΐα αγοράς)

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές (υπουργείο Εξωτερικών και Enterprise Greece) μελετούν μια σειρά συστάσεων της GIZ, βασισμένων σε διεθνείς καλές πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και σε διαβούλευση με τους ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχετικά με την:

  • Εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με τις εξαγωγές στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο μιας συνεχούς μεταρρύθμισης
  • Ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών και μέτρων για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο και, κατά συνέπεια, πιο κοντά στους Έλληνες παραγωγούς, σε συνεργασία με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς
  • Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας που θα εξασφαλίζουν από την κορυφή προς τα άνω ανατροφοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις σχετικές αρχές, μετά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος του Enterprise Greece, Γρηγόρης Δημητριάδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Στο υπουργείο Εξωτερικών, εκπονήσαμε τη νέα Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από το έργο τεχνικής βοήθειας Export Promotion Plus θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη νέα αυτή στρατηγική, παρέχοντάς μας μία ευρεία προοπτική για την εφαρμογή των πολιτικών προώθησης των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία θα θέσει στη διάθεση των αρμόδιων ελληνικών αρχών μία ολοκληρωμένη δέσμη νέων εργαλείων και μέσων που θα μας επιτρέψουν να μεγιστοποιήσουμε τις εξαγωγικές μας δυνατότητες».

Πηγή: sofokleousin.gr