Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Νοεμβρίου, τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2021.

Το ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (380.407 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται προσωρινού μερίσματος.

Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,20068913  ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,01003446 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,19065467 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 9 Νοεμβρίου 2021 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2021.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω προσωρινό μέρισμα χρήσης 2021 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2027) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης) και 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης).

Πηγή: sofokleousin.gr