Χρονικό περιορισμό 48 ωρών σε ορισμένες από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη μετακίνηση εκτός νομού βάζει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε ενόψει Πάσχα.

Τα νέα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 κι ενόψει Πάσχα, έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Πιο αναλυτικά, με τη νέα ΚΥΑ επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού για τις εξαιρέσεις:

  1.     Από και προς την εργασία. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση αναφέρει συγκεκριμένα τον λόγο της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία) και ο συνολικός χρόνος αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
  2.     Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.
  3.     Για μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Η πιστοποίηση γίνεται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
  4.     Για μετάβαση σε κηδεία. Ο μετακινούμενος υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
  5.     Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση. Ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται να έχει μαζί του: στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Υπογραμμίζεται πως για τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, ενώ τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής.

Σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα.

Πηγή: sofokleousin.gr