Η κάμψη της επιβατικής κίνησης και των εμπορευματικών θαλάσσιων μεταφορών λόγω πανδημίας επηρέασε καθοριστικά τα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΠ, που εμφάνισε μειωμένο κύκλο εργασιών και αντίστοιχη συρρίκνωση της κερδοφορίας στο 9μηνο, καθώς και στο γ΄τρίμηνο του λήγοντος έτους.

Η εταιρεία είχε έσοδα 99,4 εκατ. ευρώ. σο 9μηνο, μειωμένα κατά 10,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά. Μεγαλύτερη ήταν η κάμψη κατά το γ’ τρίμηνο, όταν τα έσοδα ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ, περίπου 20% μικρότερα από τα αντίστοιχα περυσινά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 46,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, από 53,9 εκατ. πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, από 39,1 εκατ, πέρυσι. Μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 23,5 εκατ. ευρώ, από 29,1 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα , σημειώνοντας κάμψη της τάξεως του 18%.

Το σχόλιο της διοίκησης

Οι συνέπειες της πανδημίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατές τόσο στη διακίνηση εγχωρίου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) όσο και στο φορτίο μεταφόρτωσης.

Στον επιβατικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα κρουαζιέρας η μείωση επιβατών στο ενιάμηνο έναντι του 2019 ανέρχεται σε 98,8% (από 844.673 σε 10.060) καθώς ο κλάδος έχει πληγεί σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κρουαζιέρες έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Στην ακτοπλοΐα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση της επιβατικής κίνησης κατά 35,1% (από 13,4 εκατ. σε 8,7 εκατ. επιβάτες) και 16,1% στην διέλευση οχημάτων (από 2,2 εκατ. σε 1,8 εκατ.).

Στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 19,4% στο σύνολο φορτίου λόγω αυξημένης διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης (από 259.811 TEU σε 330.418 TEU) αλλά μείωση του εγχωρίου φορτίου κατά 7,8% (από 74.713 σε 68.884 TEU).

Στην ίδια 9μηνη περίοδο στο car terminal καταγράφηκε μείωση κατά 31,3% (από 307.008 σε 210.930) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (-32,5%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης μειώθηκαν (-30,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13% (από 84 σε 95) στο εννεάμηνο έναντι του 2019 και μικρή μείωση (5%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 218 σε 207).

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 53,5 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 56,5 εκατ. την 31.12.2019 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 100,4 εκατ. ευρώ την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 106,7 εκατ. την 31.12.2019. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2019 ποσού Ευρώ 13.470 χιλ. που διενεργήθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του Γ’ τριμήνου 2020 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 4,1 εκατ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 243, 5 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 233,5 εκατ. την 31.12.2019.

Πηγή: sofokleousin.gr