Η Lamda Development σε συνέχεια της από 31ης Ιουλίου 2020 ανακοίνωσής της, μετά την παραίτηση του κ. Δ. Αφεντούλη από την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει του πρακτικού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 7ης.9.2020:

α. εκλέχθηκε ο κ. Αρης Σερμπέτης ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι την 24η.06.2025, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και

β. ορίστηκε η κα Ευγενία Παΐζη ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι την 24η.06.2023, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/ 2020.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, προτίθεται να ανακοινώσει την εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Πηγή: sofokleousin.gr