Με πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ ανά ακίνητο θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες, που θα προβούν σε εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο, ενώ χωρίς εγγραφή απαγορεύονται η μεταβίβαση ακινήτου και η έκδοση οικοδομικής άδειας

Οι παραπάνω ποινές για τους «ξεχασιάρηδες» προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, που έχει τεθεί από σήμερα (4/8) σε διαβούλευση. 

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι το πρόστιμο που θα πληρώνει κάποιος για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από τον χρόνο της καθυστέρησης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης. 

Επίσης, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, που θα εκδοθεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευσης του εν λόγω νόμου (εντός του Αυγούστου) θα ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος και η εφαρμογή της θα ισχύει ένα μήνα μετά την έκδοσή της. 

Αναλυτικά, στο άρθρο 106 – Διατάξεις για το Κτηματολόγιο, του υπό διαβούλευση  νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής για τις ποινές: 

«α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται, της αξίας των ακινήτων βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής/πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 10. Βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δηλουμένου δικαιώματος. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 και ανώτερο των 2.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά την έκδοσή της.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»

Πηγή: sofokleousin.gr