Εν μέσω πανδημίας και με άγνωστο πότε θα λήξει το lockdown η ΑΑΔΕ εμμένει στην άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πιέζοντας αφόρητα λογιστές και επιχειρήσεις.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, υποχρεώνονται να υποβάλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δηλώσεις αποκλειστικής χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχων, τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούν να ενταχθούν από την τρέχουσα φορολογική χρήση, στα κίνητρα που παρέχει η νομοθεσία για των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Επίσης οφείλουν επιπλέον να έχουν θέσει σε ισχύ, το αργότερο έως, αύριο, 1η Δεκεμβρίου 2020, τη σύμβαση που υπέγραψαν με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να εκδώσουν εντός του Δεκεμβρίου 2020, με τη χρήση υπηρεσίας παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), παραστατικά εσόδων συνολικής καθαρής αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός αυτού και να έχουν διαβιβάσει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα mydata έως τις 28-2-2021 το σύνολο των στοιχείων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν από την 1η-1-2020 έως την 31η-12-2020.

Τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η. 1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022, θα έχουν τα ακόλουθα ευεργετήματα:

  1. Μειώνεται κατά δύο χρόνια ή κατά ένα έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση ή γίνεται αποδεκτή η τιμολόγηση ηλεκτρονικά μέσω παρόχου, ο χρόνος της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεών τους μειώνεται από 5 σε 3 χρόνια για τον εκδότη και σε 4 χρόνια για την λήπτη.
  2. Μειώνεται δραστικά σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σήμερα η προθεσμία εξέτασης των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ είναι 90 μέρες και πλέον περιορίζεται σε 1,5 μήνα.
  3. Τους δίνεται η ευχέρεια να αποσβέσουν μέσα στη φορολογική χρήση και μάλιστα προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% τη δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δηλαδή, αν το κόστος π.χ. είναι 1.000 ευρώ, θα εκπέσουν 2.000 ευρώ. 
  4. Θα προσαυξάνεται κατά 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πότε υποβάλλονται τα στοιχεία

Οι οντότητες που επιλέγουν τη χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών (χονδρικών, λιανικών, χονδρικών και λιανικών συναλλαγών), έχουν τη δυνατότητα σταδιακής ένταξής τους στην αποκλειστική χρήση Παρόχου εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής «Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου».

Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, παρέχεται η δυνατότητα σταδιακής ένταξής τους στην αποκλειστική χρήση Παρόχου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της ως άνω αναφερόμενης δήλωσης.

Ωστόσο, εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020 τα παραπάνω κίνητρα, παρέχονται στους φορολογούμενους, εφόσον, αθροιστικά:

  • Η σχετική επιλογή χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών έχει δηλωθεί έως 31/12/2020
  • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον Πάροχο είναι έως την 01/12/2020 με αντίστοιχη ειδική εξουσιοδότηση του Παρόχου στο Taxisnet εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης.
  • Το άθροισμα της καθαρής αξίας των παραστατικών εσόδων με ημερομηνία έκδοσης από 01/12/2020 έως και 31/12/2020 που εκδίδονται με χρήση ΥΠΑΗΕΣ είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Δεκεμβρίου 2020.
  • Τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως 31/12/2020 διαβιβάζονται έως 28/02/2021 στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata της Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν στο σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1138/2020, όπως ισχύει.
  • Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να εντοπίζει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις είτε μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, είτε μέσω τρίτων πηγών, είτε κατόπιν ελέγχου.

Πηγή: sofokleousin.gr