Καταλυτικά επέδρασε η πανδημία Covid-19 που ξέσπασε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020, στην εξέλιξη του κλάδου Third Party Logistics (3PL), όπως προκύπτει από μελέτη που εκπόνησε η ICAP CRIF ΑΕ.

Σύμφωνα με την Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια οικονομικών κλαδικών μελετών της ICAP CRIF, τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στη χώρα με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου (αναστολή της λειτουργίας της πλειονότητας των εμπορικών καταστημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα κ.ά.) συρρίκνωσαν τις δραστηριότητες πολλών επιχειρήσεων – πελατών του κλάδου με άμεσο αντίκτυπο στα έσοδά τους. Η ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς υπηρεσιών Logistics ανακόπηκε το 2020, παρουσιάζοντας πτώση 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, υπήρξαν επιχειρήσεις που παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεών τους εντός του 2020 (supermarkets κ.α.) γεγονός που μετρίασε τις συνολικές απώλειες του κλάδου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ICAP CRIF και σύμφωνα με τις προβλέψεις εταιρειών του κλάδου, το 2021 η αγορά των υπηρεσιών 3PL εκτιμάται πως επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης. Η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας το 2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ισχυρή συσχέτισή της με την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς Logistics. Ο κλάδος των 3PL εκτιμάται πως διευρύνθηκε κατά 3,8% το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι οι πέντε (5) και δέκα (10) μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν αντίστοιχα το 36% και το 52% των συνολικών πωλήσεων των 3PL το 2020. Τέλος, παρατηρείται τάση συγκέντρωσης στην αγορά των Logistics, με τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να ενισχύουν το μερίδιο αγοράς τους τα τελευταία έτη.

Βάσει της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου, οι υπηρεσίες αποθήκευσης συνολικά (χωρίς και υπό ψύξη) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 61% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL το 2020. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αποθήκευσης χωρίς ψύξη κάλυψαν μερίδιο της τάξης του 48% και οι αποθηκεύσεις με ψύξη απέσπασαν το 13% της συνολικής αγοράς το 2020. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες διανομής αποσπώντας μερίδιο 33% την ίδια περίοδο. Αν εξαιρεθούν οι διαμεταφορές, οι υπηρεσίες αποθήκευσης από κοινού με τις υπηρεσίες διανομής καταλαμβάνουν συνολικά το 94% των συνολικών παρεχόμενων υπηρεσιών logistics προς τρίτους.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Δημόγλου, consultant οικονομικών μελετών της ICAP, o οποίος επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι κάλυψαν το 41% της συνολικής αξίας της αγοράς, τα σούπερ μάρκετ/υπερμάρκετ το 22% και οι λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις το 37%

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός πενταετίας βάσει δείγματος επιχειρήσεων. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 20 αντιπροσωπευτικών εταιρειών Logistics για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη περίοδο 2016-2020, προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρουσίασε σωρευτική αύξηση 17,7% την εξεταζόμενη περίοδο (2016-2020). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν το 2020 σε 191 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σωρευτική οριακή αύξηση 1,5%. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 53,6% το 2020/16, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκαν κατά 21,2% την ίδια περίοδο. Σημαντική αύξηση 35,1% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις το 2020 σε σχέση με το 2016. Αξιόλογη σωρευτική αύξηση (76,9%) παρουσίασαν και τα κέρδη EBITDA των 20 επιχειρήσεων την ίδια περίοδο. Ωστόσο, το 2020 τα EBITDA μειώθηκαν κατά 26,7% σε σχέση με το 2019. Το 2020 το συνολικό τελικό (καθαρό) αποτέλεσμα των 20 αυτών επιχειρήσεων ήταν ζημιογόνο, ενώ την προηγούμενη τριετία (2017-2019) ήταν κερδοφόρο. Τέλος, από τις 20 εταιρείες του δείγματος 17 ήταν κερδοφόρες το 2020, έναντι 14 κερδοφόρων εταιρειών το 2016.

Πηγή: sofokleousin.gr