Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξετάζει επί του παρόντος την ποιότητα των στατιστικών της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών πτυχών. Συγκεκριμένα, με τον έλεγχο θα διερευνηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Ο ρόλος των επίσημων στατιστικών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι καθοριστικός και αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι στατιστικές αποτελούν οδηγό για τις διάφορες πολιτικές, υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν και να αξιολογούν τον βαθμό προόδου που επιτυγχάνεται σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Είναι, επομένως, άκρως σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι στατιστικές της ΕΕ εκπληρώνουν την απαίτηση περί ποιότητας, ακόμη δε και περί αριστείας. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να αξιολογήσει το ΕΕΣ με τον έλεγχο που ξεκίνησε πρόσφατα.

Ο έλεγχος αυτός αρχίζει εν μέσω κρίσιμων και διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών. Η πανδημία COVID-19 επέβαλε στις στατιστικές υπηρεσίες να τροποποιήσουν ταχύτατα τις διαδικασίες τους και ανέδειξε περαιτέρω την ανάγκη έγκαιρων, συγκρίσιμων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών.

«Στοιχεία και αριθμοί: η ανάγκη ποσοτικών αποδεικτικών στοιχείων ποτέ δεν ήταν καταφανέστερη. Η ταχύτητα, το περιεχόμενο και η χρησιμότητα των δεδομένων είναι καίριας σημασίας σε μια ψηφιακή κοινωνία», δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι στατιστικές είναι βασική συνιστώσα. Ωστόσο, πώς θα μπορέσουμε εμείς να βασιστούμε περισσότερο στις ευρωπαϊκές στατιστικές; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο επιδιώκει να δώσει απάντηση ο έλεγχός μας.»

Μέσω των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Eurostat, είναι αρμόδια για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται κοινά πρότυπα που διασφαλίζουν ότι οι έννοιες, οι ορισμοί και οι μέθοδοι είναι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες. Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) αποτελεί το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της συνεννόησης. Οι εργασίες του ΕΣΣ είναι επίσης συντονισμένες, μεταξύ πολλών άλλων φορέων, και με άλλες γενικές διευθύνσεις και οργανισμούς της Επιτροπής, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΟΣΑ ή το ΔΝΤ.

Ο έλεγχος θα καλύψει την περίοδο 2013‑2021. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική και το πρόγραμμα για τις στατιστικές που εφαρμόζει η Επιτροπή, τις από μέρους της αξιολογήσεις της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών και την τήρηση του κώδικα ορθής πρακτικής. Οι ελεγκτές επέλεξαν τρεις από τους σημαντικότερους θεματικούς στατιστικούς τομείς: την αγορά εργασίας, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την υγεία.

Πηγή: sofokleousin.gr