Η επέκταση των εργασιών στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας με επενδύσεις σε ποντοπόρα φορτηγά πλοία φέρνει πρόσθετα έσοδα στον όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής της οικογένειας Στέγγου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Υψηλότερες αποδόσεις αναμένονται στην τρέχουσα χρήση, με την προσθήκη εσόδων/κερδών από εξαγορασθείσες επιχειρήσεις και συμμετοχές στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  υπερδεκαπλασιάστηκε στην χρήση 2021 και ανήλθε σε 6,82 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 539 χιλ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη χρήση.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από ναυλώσεις πλοίων της θυγατρικής Roma Holding

Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 356 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,16 εκατ. στη χρήση 2020.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε154,35 εκ. έναντι 116,16 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 33%. Αυτή προήλθε από την υπεραξία αποτίμησης των 7 πλοίων.

Πηγή: sofokleousin.gr