Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακoίνωσε ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC, για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (το «Χαρτοφυλάκιο Neptune»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2019. 

Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019. 

Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία «CEPAL HELLAS», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015. 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ ́ τριμήνου 2020. 

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου. 

Πηγή: sofokleousin.gr