Υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές η 7ετής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ.ευρώ με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,3%

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: “Η “Τράπεζα Eurobank A.E.”, η “Alpha Τράπεζα Α.Ε.”, η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” και  η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την  έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, και την εισαγωγή  των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την  ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο  17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές  ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με  αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που  εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €683,4 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των  Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των  Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες  κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών  Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του  συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”. 

Πηγή: sofokleousin.gr