Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των λειτουργικών τομέων καθαρής ενέργειας και παραχωρήσεων, καθώς και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανεκτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του. Παράλληλα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών του δραστηριοτήτων, υλοποιώντας αδιαλείπτως το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 723,3 εκατ. ευρώ, έναντι 837,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε στα 235,1 εκατ. ευρώ, έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα κέρδη μετά από φόρους σε 48,4 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” και αρνητικά κυρίως από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους του λειτουργικού τομέα της Ενέργειας λόγω συμβάσεων με Tax Equity Investors (TEI) στις ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 253,6 εκατ. ευρώ έναντι 271,5 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 79,6 εκατ. ευρώ έναντι 68,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, έναντι 42,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Πηγή: sofokleousin.gr