Μείωση πωλήσεων κατά 36,8% παρουσίασε η Frigoglass το τρίτο τρίμηνο 2020 καθώς η αξία τους διαμορφώθηκε σε 61,055 εκατ. ευρώ από 96,569 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2019, δεδομένου ότι οι συνέπειες της πανδημίας παρέμειναν αισθητές σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αντίστοιχα στο εννεάμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 269,727 εκατ. ευρώ από 384,831 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 29,9%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 60,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι, παρά τις ενέργειες περιορισμού του κόστους και τα μέτρα μείωσης της παραγωγής που λάβαμε τον Απρίλιο λόγω της αναμενόμενης πτώσης της ζήτησης, όπως αναφέρει η εταιρεία. Συγκεκριμένα στο τρίτο τρίμηνο 2020 ανήλθαν στα 6,296 εκατ. ευρώ έναντι 16,076 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2019. Αντίστοιχα, στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στο ποσό των 35,644 εκατ. ευρώ έναντι 64,590 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44,8%. Στο εννεάμηνο 2020 καταγράφηκαν ζημίες ύψους 7,155 εκατ. ευρώ ενώ στο τρίτο τρίμηνο οι ζημίες ανήλθαν σε 7,741 εκατ. ευρώ.

Η Frigoglass συνεχίζει τη μείωση των ελεγχόμενων εξόδων, η οποία αντιστάθμισε μερικώς την επίπτωση της μείωσης των πωλήσεων ενώ παράλληλα, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες διατήρησης της ρευστότητας, μέσω του περιορισμού των κεφαλαιακών δαπανών, της εξοικονόμησης κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Επαρκής είναι η ρευστότητα, με 59 εκατ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και 21 εκατ. ευρώ σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές, για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών εξόδων και αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Πηγή: sofokleousin.gr