Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2020 έκανε γνωστά η Eurobank, τονίζοντας πως “κατά τους πρώτους μήνες του 2020 σηματοδοτήθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPEs στο επίπεδο του 15%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα”. Η τράπεζα κατέγραψε το συγκεκριμένο διάστημα καθαρά κέρδη €176 εκατ., από €97 εκ. ένα χρόνο πριν.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της Eurobank είναι τα εξής:

 • Βασική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία είναι η στήριξη των πελατών μέσα από την παροχή προγραμμάτων αναστολής οφειλών (payment moratoria) και νέων χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, κατά το Α ́ εξάμηνο 2020 το σύνολο των ενήμερων πελατών υπό καθεστώς αναστολής δόσεων ανερχόταν σε €5 δισ. στην Ελλάδα και €2,3 δισ. στο εξωτερικό, ενώ οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά €1,3 δισ. συνολικά σε σχέση με το τέλος του 2019. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε €38,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου ή €40,6 δισ. pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo. 
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €0,4 δισ. το Α ́ εξάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 81,6%, από 86,5% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 
 • Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €8,0 δισ. το Β ́ τρίμηνο 2020 μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. 
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €176 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2020, από €97 εκ. ένα χρόνο πριν
 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €689 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2020. Αύξηση σημειώθηκε και σε τριμηνιαία βάση κατά 2,9% σε €349 εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του Α ́ εξαμήνου 2019 σε 2,09%. 
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €180 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου μειώθηκαν κατά 4,9% λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και το lockdown από τα τέλη του Α ́ τριμήνου 2020. 
 • Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε €869 εκ. και 1,3% σε τριμηνιαία βάση σε €437 εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,6% το Ά εξάμηνο 2020 σε €935 εκ. και κατά 15,2% το Β ́ τρίμηνο 2020 έναντι του Α ́ τριμήνου σε €501 εκ. 
 • Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 4,7% στην Ελλάδα και 0,8% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €434 εκ συνολικά το Α ́ εξάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους- εσόδων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση σε 46,4% το Α ́ εξάμηνο 2020, από 48,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε €435 εκ. και κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση σε €224 εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε €501 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2020 και κατά 34,1% το Β ́ τρίμηνο 2020 σε €287 εκ. 
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €271 εκ. το Α ́ εξάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 144 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. 
 •  Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo. 
 • Ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €77 εκ. το Β ́ τρίμηνο 2020. 
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €82 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2020, έναντι €99 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 7,1% σε €122 εκ. λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 12,2%. 
 • Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε €1.166 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334 εκ. (μετά φόρων). 
 • Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του Α ́ τριμήνου 2020 και διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης CET1  διαμορφώθηκε σε 13,0% το Α ́ εξάμηνο 2020, μετά την επίπτωση από τις συναλλαγές Cairo & FPS. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία συνεχίζει να καθορίζει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως. H εγχώρια οικονομική ανάπτυξη συναρτάται με τις εξελίξεις του Covid-19 και η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου αρνητικού αντικτύπου εμφανίζεται αυξημένη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  εστιάζουμε εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία. Παρέχουμε  προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία. Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων  αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Συμμετέχουμε πλήρως στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους. Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την doValue για την FPS και την τιτλοποίηση Cairo, μειώνοντας το ποσοστό των NPEs στο 15% και αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των NPEs, άνω του 60%. Ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%. Παρά τις αυξημένες προβλέψεις σε σχέση με το πλάνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η Eurobank αποδεικνύεται ανθεκτική στις νέες προκλήσεις. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους με σταθερά τα επιτοκιακά έσοδα και σημαντική συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας ήταν και πάλι ουσιαστική. Η παρουσία μας στο εξωτερικό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Έχοντας αναπτύξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και αντιμετωπίσει επιτυχώς το ζήτημα των NPEs, με ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και με σχέδιο για την επέκταση των εργασιών, η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες με την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης», κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: sofokleousin.gr