Σε μέτρια επίπεδα βρίσκεται ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε για 9 συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, μία στις δύο επιχειρήσεις του δείγματος (53%) θεωρεί ότι ο βαθµός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα.

Ποσοστό 85% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε µεγάλο βαθµό στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του COVID-19. Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό και την κοινωνία καλύπτουν το µεγαλύτερο µερίδιο (35% και 34% αντίστοιχα το 2020) στον συνολικό τους προϋπολογισµό για δράσεις ΕΚΕ.

Η πλειοψηφία του δείγµατος (40%) δήλωσε ότι διαθέτει ξεχωριστή Διεύθυνση /Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαχείριση των σχετικών δράσεων. Ακολουθεί µε 38% η διοίκηση της εταιρείας. Ποσοστό 60% των επιχειρήσεων δαπανά έως 200.000 ευρώ για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση, ενώ το 55% αυτών αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2019.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (44%) δήλωσε ότι οι δαπάνες ΕΚΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 καταλαµβάνουν ποσοστό µεταξύ 5% µε 25% των συνολικών δράσεων ΕΚΕ το 2020, ενώ 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ποσοστό µεταξύ 25% µε 60%. Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρµόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος είναι οι εξής: α) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (87%) β) η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας (π.χ. ISO 9000 κλπ.) (86%) και γ) παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζοµένους (81%).

Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκε από το 89% των εταιρειών του δείγµατος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθεί µε ποσοστό 82% η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού και µε 76% η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήµη, brands κλπ.).

Σημειώνεται ότι η έλλειψη κινήτρων (οικονοµικών, φορολογικών), η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέµατα ΕΚΕ και το οικονοµικό κόστος θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών ICAP, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Τα μεγαλύτερα κονδύλια για το 2020 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο δυναμικό και την Κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 35% και 34% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος (44%) δήλωσε ότι οι δαπάνες ΕΚΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 καταλαμβάνουν ποσοστό μεταξύ 5% με 25% των συνολικών δράσεων ΕΚΕ το 2020, ενώ 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ποσοστό μεταξύ 25% με 60%. Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης πολιτικών ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται η έλλειψη κινήτρων (οικονομικών, φορολογικών), η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης των εταιρειών σε θέματα ΕΚΕ και το οικονομικό κόστος.

Είναι γεγονός ότι οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης και να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ενημέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας είναι ενέργειες που μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ».

Πηγή: sofokleousin.gr