Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι βασικές δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας θα ενισχυθούν και το 2022.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήχθησαν στις σημερινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

  • Μελλοντοστρεφή έργα: Νέα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη μετάβαση. Αυτά τα φιλόδοξα έργα θα επωφεληθούν από μεγαλύτερο προϋπολογισμό και θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία έτη. Σκοπός τους είναι η συμμετοχή συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Περισσότερες ανταλλαγές με τρίτες χώρες: Χάρη στα κονδύλια από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, τρίτες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στοχοθετημένα έργα και ανταλλαγές, ιδίως στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και του αθλητισμού.
  • DiscoverEU πιο ανοιχτό σε όλους: Το DiscoverEU προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 ετών τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο γύροι αιτήσεων για τη διανομή δωρεάν ταξιδιωτικών καρτών. Από το 2022 θα πραγματοποιούνται ειδικοί γύροι αιτήσεων για οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο DiscoverEU ακόμη περισσότεροι νέοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αυτοί θα επωφεληθούν από πιο στοχευμένη στήριξη και χρηματοδότηση.
  • Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στα σχολεία: Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι δράσεις Jean Monnet για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΕΕ θα εφαρμοστούν σε σχολεία και μαθητές όλων των ηλικιών, τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση, με διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης.
  • Απλούστερη χρηματοδότηση των έργων συνεργασίας: Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους έργων σε συμπράξεις συνεργασίας να υποβάλουν αίτηση για κατ’ αποκοπή ποσό με σκοπό την υλοποίηση των έργων τους. Αυτό μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο κατά την υποβολή αίτησης, τη διαχείριση του έργου, καθώς και για τα καθήκοντα υποβολής εκθέσεων.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Πηγή: sofokleousin.gr