Συνολικά πρόστιμα 199.491 ευρώ επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για νόθευση διαγωνισμών στην αγορά μίσθωσης, προμήθειας, χημικών τουαλετών.

Με βάση έρευνα και τα όσα αποδέχθηκαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες κατά τη διαδικασία διευθέτησης, προέκυψε ότι οι εταιρείες, ανά ζεύγη, προέβησαν σε οριζόντιες συμπράξεις που είχαν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών και την κατανομή αγορών πριν την υποβολή οικονομικών προσφορών, προσδιορισμού μειοδότη, για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης, απομάκρυνσης, καθαρισμού και γενικότερης διαχείρισης χημικών τουαλετών σε οργανισμούς ΝΠΔΔ και ιδιωτικούς φορείς.

 Αναφορικά δε, με τη διάρκεια των ως άνω συμπράξεων ανά ζεύγη, αυτές έφεραν τα χαρακτηριστικά ενιαίας και διαρκούς παράβασης κατά τα έτη από το 2011 έως και 2015.

   Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

   Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 742/2021 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ii) ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, iii) Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ), iv) ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ και v) ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

   Η επιτροπή επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι, ποσού 60.078,0 ευρώ, για την ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ποσού 52.942,0 ευρώ για την ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, ποσού 13.259,0 ευρώ για την Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ), ποσού 72.954,0 ευρώ για την ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ, ποσού 258,0 ευρώ για την ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Σύνολο προστίμων: 199.491 ευρώ).

   Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μερών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Εν προκειμένω, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επηρεασμός του ενδοενωσιακού εμπορίου. 

   Αναφορικά με τη διάρκεια των ως άνω συμπράξεων ανά ζεύγη, αυτές έφεραν τα χαρακτηριστικά ενιαίας και διαρκούς παράβασης καθώς οι επιμέρους συμφωνίες/εναρμονισμένες πρακτικές που συνήφθησαν/υιοθετήθηκαν κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, κατά περίπτωση, παρουσίαζαν χρονική συνέχεια και κοινά χαρακτηριστικά, ήτοι χαρακτηρίζονται από ταυτότητα στόχων, μεθόδων και εμπλεκομένων (ταυτότητα αντικειμένου και υποκειμένων). 
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
 

Πηγή: sofokleousin.gr