Πρόστιμα για νόθευση του ανταγωνισμού επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εταιρείες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A., BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A., MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΔΙΑΣ SPRINT GUARD και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Με την υπ’ αριθ. 721/2020 Απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση ΕΑ, μετά από αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των ως άνω αναφερόμενων εταιριών, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν παραβεί τα άρθρα 1 ν. 3959/2011, 1 ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ.

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, οι εταιρείες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. και BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. κατά την περίοδο 2009-2011, συμμετείχαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά τον χρόνο συμμετοχής της, σε αντιανταγωνιστική δράση με αντικείμενο τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011, 1 παρ. 1 ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης.

Στην εν λόγω Απόφαση, η Επιτροπή διαπίστωσε συμμετοχή των εταιρειών MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΔΙΑΣ SPRINT GUARD και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατά την περίοδο 2010-2012, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, σε οριζόντιες συμπράξεις (συμπράξεις MEGA SPRINT – ΔΙΑΣ SPRINT και MEGA SPRINT – ΔΡΑΣΙΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ) κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/1977 και 1 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην παράβαση όπου συμμετείχε:

1) Στην εταιρεία BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο 411.154,51 ευρώ.

2) Στην εταιρεία BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο 17.676,083 ευρώ.

3) Στην εταιρεία MEGA SPRINT GUARD A.E. πρόστιμο 256.750,574 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr