Δεν στοιχειοθετείται παράβαση της εταιρείας «IMERYS» κατά της Μυτιληναίος στην αγορά βωξίτη, έκρινε η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εξέτασε την σχετική καταγγελία της Μυτιληναίος.

Ωστόσο η υπόθεση θα εξεταστεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού που θα συνεδριάσει για αυτό το θέμα στις 28 Σεπτεμβρίου χωρίς να δεσμεύεται από την εισήγηση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 για να συνεξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελία της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά των εταιρειών με την επωνυμία α) «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και β) «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και β) τη συμμόρφωση της εταιρείας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011.

Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν στοιχειοθετείται, κατά το νόμο, παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από τις εταιρείες α) «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.») και β) «IMERYS GREECE S.A» εις βάρος της καταγγέλλουσας, δια πρακτικών ολικής ή μερικής άρνησης πώλησης, υπερβολικής τιμολόγησης και μονοπωλιακής αναποτελεσματικότητας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη. Επίσης, με βάση το σκεπτικό της εισήγησης διαπιστώνεται η συμμόρφωση της εταιρείας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το Διατακτικό της υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων της Ε.Α.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».

Πηγή: sofokleousin.gr