Χιλιάδες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, που «κόβονταν» ως τώρα από τα προγράμματα στήριξης με ρευστότητα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Εγγυοδοτικό της Αναπτυξιακής Τράπεζας), μπορούν να… φθάσουν στην πηγή, μετά τις αλλαγές που έκανε η Κομισιόν στον κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων από την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, έγινε δεκτό από τις Βρυξέλλες ότι οι μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν τα εγγυημένα δάνεια από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενταχθεί σε πτωχευτική διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι θα πάψει να ελέγχεται αν έχουν χάσει το μισό ή περισσότερο από το μετοχικό τους κεφάλαιο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή θα πάψει να εφαρμόζεται ένα κριτήριο που οδηγούσε στο «κόψιμο» των αιτήσεων μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια αυτά είχαν αποτελέσει την κύρια αιτία της… σφαγής των αιτήσεων από μικρές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ υποβλήθηκαν περισσότερες από 98.000 αιτήσεις και από αυτές ικανοποιήθηκαν μόνο περίπου 10.000. Μεγάλος αριθμός από τους «κομμένους», σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μικρές προβληματικές επιχειρήσεις.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Ελλάδας να χαλαρώσουν ακόμη περισσότερο οι κανόνες, ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με έως 250 εργαζόμενους.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν της συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλε η Ελλάδα, σε συνεργασία και με άλλα κράτη – μέλη, για την έμπρακτη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της έξαρσης του κορονοϊού, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, η 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.  

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – προγράμματος επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι:  

Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

Επίσης, μετά από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διευκρινίστηκε επιπλέον ότι αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους-, που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Το συγκεκριμένο αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας.

Επισημαίνεται, τέλος, η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων, που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των απαιτούμενων κατά περίπτωση μεγεθών.

Πηγή: sofokleousin.gr